Η MULTILAB προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου, από τη συμβουλή και πρόταση, την εγκατάσταση και πιστοποίηση, έως την πλήρη λειτουργία και εξέλιξη.

Επίσης, διαθέτει ολοκληρωμένες λύσεις ικανές να καλύψουν όλες τις ανάγκες λειτουργίας και υποστήριξης σε ετερογενή περιβάλλοντα. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τόσο την τυποποιημένη υποστήριξη, όσο και εξειδικευμένες απαιτήσεις του υλικού [hardware] και λογισμικού [software] εξοπλισμού.

Έτσι, η MULTILAB προσφέρει τη δυνατότητα ενός σημείου επικοινωνίας για όλες τις ανάγκες ενός υπολογιστικού, δικτυακού και τηλεπικοινωνιακού περιβάλλοντος. Μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση κάθε προβλήματος σε σύντομο χρόνο, χωρίς καμία απασχόληση του πελάτη και χωρίς την αναφορά ή μεταφορά ευθυνών σε τρίτους κατασκευαστές.

Η MULTILAB δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τομείς:

•  Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση και Υποστήριξη εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

•  Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών

•  Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστημάτων Παθητικού Εξοπλισμού

•  Ανάπτυξη και Προσαρμογή Υπηρεσιών Διαδικτύου

Ενδεικτικά, αναφέρονται διάφορα αντικείμενα που καλύπτονται ολοκληρωμένα με εξοπλισμό και υπηρεσίες:

–         Ενοποιημένες επικοινωνίες (Unified Communications)

–         Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks, VPN)

–         Εκτεταμένα τοπικά δίκτυα με πολλαπλά VLANs και  εγγυημένη ποιότητα εξυπηρέτησης (QoS)

–         Συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Δικτύων

–         Ασύρματη δικτύωση

–         Συστήματα Τηλεδιάσκεψης και εκπομπής (Video Streaming) μέσω Διαδικτύου

–         Συστήματα Εξυπηρετητών και Ιδεατών Μηχανών (Virtual Machines)

–         Υπολογιστικά Συστήματα Υψηλής Διαθεσιμότητας (High Availability)

–         Λύσεις αποθήκευσης δεδομένων

–         Συστήματα Δομημένης Καλωδίωσης, με UTP, FTP, STP και Fiber Optic τεχνολογία

–         Υπηρεσίες παροχής Σταθερής Τηλεφωνίας, Μεταφοράς Δεδομένων και Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

–         Υπηρεσίες Datacenter για τη Φιλοξενία Υπηρεσιών Διαδικτύου (Domain, Web, Email, Streaming)

–         Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

–         Απομακρυσμένη επιτήρηση χώρων μέσω Διαδικτύου (IP surveillance)

–         Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS)

–         Ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές Datacenters (συστήματα παρακολούθησης συνθηκών χώρου και απομακρυσμένης διαχείρισης, κάλυψη ιδιαίτερων απαιτήσεων κλιματισμού κ.ά.)

–         Κεντρικοποιημένα συστήματα προστασίας από ιούς και κακόβουλο λογισμικό

–         Συστοιχίες Υπολογιστικών Συστημάτων Υψηλής Απόδοσης (High Performance Clusters)

–         Τεχνική υποστήριξη Υπολογιστικών, Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών υποδομών (με Συμβόλαιο ή κατά περίπτωση)